Konsultacje społeczne – zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Konsultacje społeczne – zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg” wychodząc na przeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) do konsultacji społecznych. Celem konsultacji jest określenie, jakie jest zainteresowanie aplikowaniem o środki w poszczególnych przedsięwzięciach LSR.

 • Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

 • Przedsięwzięcie 1.2.1 Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców w zakresie przedsiębiorczości

 • Przedsięwzięcie 1.2.2 Działania edukacyjne, informacyjne i aktywizujące prowadzone przez LGD

 • Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa lub przebudowa ciągów pieszych lub ścieżek rowerowych lub szlaków turystycznych

 • Przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne lub społeczne

 • Przedsięwzięcie 2.1.3 Rozwój infrastruktury publicznej lub kulturalnej z wykorzystaniem technologii Odnawialnych Źródeł Energii

 • Przedsięwzięcie 2.1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne

 • Przedsięwzięcie 2.2.1 Promocja walorów turystycznych obszaru LGD

 • Przedsięwzięcie 2.2.2 Rozwój aktywnych form rekreacji

 • Przedsięwzięcie 2.2.3 Współpraca z LGD

 • Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie miejscowych artystów,twórców ludowych oraz rzemieślników

 • Przedsięwzięcie 2.3.2 Przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne

 • Przedsięwzięcie 2.3.3 Renowacja, rewitalizacja, adaptacja i wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego

Zachęcamy do zgłaszania propozycji i uwag poprzez wypełnienie poniższej ankiety.  Ankiety można przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@lesnykrag.pl lub złożyć osobiście w siedzibie biura LGD “Leśny Krąg” ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski do 6 stycznia 2020r. Ankieta jest anonimowa.

ANKIETA