Informacja o spotkaniu w BATORZU

LGD_okrag__e_logoRETINA

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg” organizuje spotkanie obejmujące partycypację społeczności lokalnej gminy BATORZ w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkania posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb z Państwa terenu. Ponadto chcemy ustalić jakie pomysły (projekty) i jakie cele w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju chcą państwo realizować w nowym okresie programowania na swoim terenie.

Spotkanie ma na celu włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i przeprowadzenie analizy SWOT:

analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń
określenia celów strategicznych, celów szczegółowych i przedsięwzięć oraz wskaźników osiągnięcia celu, rezultatu, produktu
przygotowanie planu komunikacji społecznej.

Data spotkania: 18.08.2015 r. – (wtorek) godz. 8:00 – 12:00

Miejsce spotkania : Gminny Ośrodek Kultury w Batorzu – Sala narad.